Riksfärdtjänstansökan

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Ansökan avser
  3. 3. Funktionsnedsättning
  4. 4. Resans ändamål
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Information om riksfärdtjänst

 

Vad är riksfärdtjänst?

En kommun ska på de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst

(1977:735) lämna ersättning för reskostnader

till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning

måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst får inte användas för resor som staten,

kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning,

är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t.ex. sjukresor

och resor i tjänsten eller arbetslivsinriktad rehabilitering

m m. Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren

betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader

med allmänna kommunikationer. Regeringen

meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Ersättning

för en riksfärdtjänstresa lämnas med ett belopp som

motsvarar skillnaden mellan reskostnaden och egenavgiften.

Ersättningen betalas ut av kommunen till den som

utfört transporten.

 

Vem kan få riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges den som till

följd av ett stor och varaktig funktionsnedsättning måste

resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som

anses som normala reskostnader. Om den som ansöker

om riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska

tillståndet gälla även ledsagaren. Tillstånd för riksfärdtjänst

får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Riksfärdtjänst kan endast beviljas av den kommun där

man är folkbokförd. Som komplement till lagen utfärdar

kommunen riktlinjer.

Tillstånd för riksfärdtjänst kan meddelas om resan görs

inom Sverige från en kommun till en annan kommun

utanför det område där vanlig färdtjänst kan nyttjas.

Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet

eller någon annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst kan inte erhållas enbart p.g.a. att allmänna

kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda.

 

Ledsagare

Den som reser med riksfärdtjänst kan vid behov få hjälp

av förare eller annan personal med att hämtas och lämnas

på avtalad plats, komma in och ut ur färdmedlet, spänna

fast säkerhetsbältet samt att bära normalt resgods till och

från färdmedlet.

Om den som beviljas riksfärdtjänst behöver hjälp för att

klara av själva resan, kan tillstånd ges för att ta med

ledsagare/reshjälp. Enbart behov av hjälp på resmålet

berättigar inte till tillstånd för ledsagare.

 

Utredning och beslut

Ansökningar om riksfärdtjänst utreds av en handläggare hos

den nämnd som utsetts att fatta beslut i dessa ärenden.

Om det behövs kan kommunen begära att den sökande inkommer

med läkarintyg (ev från läkare med specialistkompetens).

Läkarintyget ska innehålla uppgifter om funktionsnedsättningen,

dess inverkan på sökandens förmåga att resa

med allmänna kommunikationer, funktionsnedsättningens

omfattning och varaktighet samt läkarens uppfattning om

behovet av riksfärdtjänst.

Den sökande har alltid rätt att ta del av utredningen och att

lämna synpunkter innan beslut fattas. Beslut om riksfärdtjänst

kan överklagas hos förvaltningsrätten.

 

Personuppgifter

Beslutet om riksfärdtjänst och de handlingar som ligger till

grund för beslutet förvaras hos den nämnd som avgjort

ärendet. Handlingarna är sekretesskyddade och uppgifter

från dem får inte lämnas till någon obehörig utan samtycke

från den person ärendet gäller. Transportören får endast tillgång

till sådana uppgifter som är nödvändiga för själva

transporten.

 

I ärenden om riksfärdtjänst gäller personuppgiftslagen (PuL)

Enligt personuppgiftslagens 26 § har den som registrerats

rätt att på begäran, en gång per kalenderår och utan kostnad,

få veta vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de

hämtats och varför och till vilka mottagare eller kategorier av

mottagare uppgifterna lämnats ut. Den som registrerats har

rätt att kräva rättelse om personuppgifter behandlas i strid

med lagen.

 

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar om riksfärdtjänsten kan man få hos

kommunen. Mer information om riksfärdtjänst, lagen om riksfärdtjänst,

annan lagstiftning som berör riksfärdtjänst m.m.

finns i Sveriges Kommuner och Landstings ”Handbok i riksfärdtjänst”.

Den kan beställas från Sveriges Kommuner och

Landsting, skl.se.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst görs på kommunens ansökningsblankett

och lämnas eller skickas till den kommunala nämnd

som handlägger riksfärdtjänstärenden.