Färdtjänstansökan

 1. 1. Personuppgifter
 2. 2. Kontaktperson
 3. 3. Funktionsnedsättning
 4. 4. Hjälpmedel
 5. 5. Gångsträcka
 6. 6. Nuvarande färdsätt
 7. 7. Hjälpbehov i samband med resor
 8. 8. Bostadens läge
 9. 9. Övrigt
 10. 10. Förhandsgranska
 11. 11. Signera
 12. 12. Skicka in

Denna e-tjänst har 12 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Information om färdtjänst

 

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en transportform för den som på grund av

funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, har väsentliga

svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med

allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Det innebär bl a att färdtjänstresor om möjligt

ska samordnas, så att flera personer reser tillsammans.

I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att en resenär,

på grund av sitt hälsotillstånd, åker ensam.

Färdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen

eller landstinget, enligt annan lag eller förordning,

är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t ex sjukresor,

skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad

rehabilitering m m.

Egenavgifter för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige.

 

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är behovsprövad och medges den som har en

funktionsnedsättning som inte endast är tillfällig. Det är

dock inte enbart en persons funktionsnedsättning som avgör

om rätt till färdtjänst föreligger, utan också vilka möjligheter

han eller hon har att använda den allmänna kollektivtrafiken.

Detta påverkas i sin tur av i vilken utsträckning den allmänna

kollektivtrafiken är anpassad för personer med

funktionsnedsättning. Ett färdtjänsttillstånd kan kombineras

med individuella föreskrifter och villkor, t ex beviljas endast

på vissa sträckor eller till och från busshållplats.

Färdtjänst kan endast beviljas av den kommun där man är

folkbokförd. Förutsättningarna för färdtjänst regleras i lagen

om färdtjänst (SFS 1997:736). Som komplement till lagen

utfärdar kommunen riktlinjer för färdtjänsten.

Färdtjänst kan inte erhållas enbart på grund av att allmänna

kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda.

Ett färdtjänsttillstånd gäller vanligen för en viss tidsperiod.

När tillståndet går ut kan resenären ansöka om ett förnyat

tillstånd.

 

Ledsagare

Den som reser med färdtjänst kan vid behov få hjälp av

föraren med att hämtas och lämnas på avtalad plats, komma in

i och ut ur fordonet, spänna fast säkerhetsbältet samt med att

bära normalt resgods till och från bilen. Om den som beviljas

färdtjänst behöver hjälp för att klara av själva resan, kan

tillstånd ges för att ta med ledsagare/reshjälp. Enbart behov av

hjälp på resmålet berättigar inte till ledsagare.

 

 

Utredning och beslut

Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos den

nämnd, som kommunfullmäktige utsett att fatta beslut i dessa

ärenden.

Om det behövs kan kommunen begära att den sökande inkommer

med läkarintyg (ev från läkare med specialistkompetens).

Läkarintyget ska innehålla uppgifter om funktionsnedsättningen,

inverkan på sökandens förmåga att resa

med allmänna kommunikationer, funktionsnedsättningens

omfattning och varaktighet samt läkarens uppfattning om

behovet av färdtjänst.

Ibland behöver handläggaren eller konsultläkaren kompletterande

uppgifter från intygsskrivande läkare. För detta behövs

sökandens medgivande.

Den sökande har alltid rätt att ta del av utredningen och att

lämna synpunkter innan beslut fattas. Beslut om färdtjänst

kan överklagas hos förvaltningsrätten.

 

Personuppgifter

Beslutet om färdtjänst och de handlingar som ligger till grund

för beslutet förvaras hos den nämnd som avgjort ärendet.

Handlingarna är sekretesskyddade och uppgifter från dem

får inte lämnas till någon obehörig utan samtycke från den

person ärendet gäller. Transportören får endast tillgång till

sådana uppgifter som är nödvändiga för själva transporten.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

De personuppgifter du lämnat behandlas av Götene kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: www.gotene.se/personuppgifter

 

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar om färdtjänsten kan man få hos

kommunen. Mer information om färdtjänst, lagen om

färdtjänst, annan lagstiftning som berör färdtjänst, m m

finns i ”Färdtjänsthandboken”. Den kan beställas från skl.se.

 

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst görs på kommunens ansökningsblankett

och lämnas eller skickas till den kommunala nämnd

som handlägger färdtjänstärenden.

 

Vid avvikelse från vad som anges ovan måste i stället de

regler som gäller i den egna kommunen anges.